100x64
Học Lập Trình Game 2D Bằng Unity3D tại KhoaPham.Vn

KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH GAME UNITY TẠI KHOA PHẠM gồm 2 phần: GAME 2D và GAME 3D, bạn đang được xem phần GAME 2D

Source code http:/

...more

Khóa học contents


video Bài 1: Tổng quan về Unity Not Viewed
Bài 1: Tổng quan về Unity
Source code http://goo.gl/ZISF73 (Password:...More

video Bài 2: Biến (Variables) Not Viewed
Bài 2: Biến (Variables)
Source code http://goo.gl/ZISF73 (Password: kho...More

video Bài 2: Điều kiện (Conditions) Not Viewed

video Bài 2: Lệnh Lặp (Loop) Not Viewed

video Bài 2: Hàm (Functions) Not Viewed

video Bài 2: Lớp và đối tượng (Classes and Objects) - Part 1 Not Viewed

video Bài 2: Lớp và đối tượng (Classes and Objects) - Part 2 Not Viewed

video Bài 2: Kế Thừa (Inheritance) Not Viewed

video Bài 3: Tạo các diễn hoạt (Animations) Not Viewed

video Bài 4: Vật lý và file Prefabs - Đóng gói để tái sử dụng Not Viewed

video Bài 5: Di chuyển nhân vật bằng Keyboard (PlayerMoveKeyboard) Not Viewed

video Bài 6: Di chuyển nhân vật bằng Joystick (PlayerMoveJoystick) Not Viewed

video Bài 7: Di chuyển giữa các Menu (NavigationMenu) Not Viewed

video Bài 8: Âm thanh (Audio) Not Viewed

video Bài 9: Xuất ra file APK (Export APK file) Not Viewed

Thông Tin Khóa Học
Người tạo
Học Bình Dân

Ngày công bố
2018-01-26

Điều Kiện Chứng Nhận
Không Chứng Nhận.
Được dạy bởi Tin Nhắn
Thông Tin Nhóm Follow discussions
No discussions yet!
Thành Viên Ghi Danh
No users to display yet

2018 - Học Bình Dân